top of page

Algemene voorwaarden ISEG

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de International Security Expert Group, hierna ISEG en haar opdrachtgever. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op bedoelde rechtsverhoudingen, tenzij ISEG deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, worden opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ISEG.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door ISEG, of, als zulks eerder is, bij aanvang van de feitelijke werkzaamheden door ISEG. Tenzij anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd.

Informatie door opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke ISEG in redelijkheid nodig meent te hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Op verzoek van opdrachtgever worden aan ISEG ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit staat opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ISEG ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.

Uitvoering van de opdracht

ISEG bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen tussentijds in overleg worden gewijzigd of uitgebreid. Indien een wijziging of uitbreiding leidt tot meerwerk dan wel anderszins het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal ISEG dit zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid

Informatie van vertrouwelijke aard die ISEG door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, zal door ISEG met de vereiste vertrouwelijkheid worden behandeld, behoudens verplichtingen uit hoofde van enig wettelijk voorschrift of rechterlijk

bevel. ISEG zal informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aanwenden voor het doel waarvoor zij werd verkregen, behoudens indien ISEG voor zichzelf optreedt in enige procedure, waarbij de vertrouwelijke informatie naar het redelijk oordeel van ISEG van belang kan zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de inhoud van door ISEG opgestelde rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijk gedane uitlatingen van ISEG niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, noch jegens derden mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van ISEG.

Bewaring en eigendom dossier

ISEG neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode van 5 jaren na beëindiging van de bemoeienissen van ISEG. De dossiers zijn eigendom van ISEG.

Intellectuele eigendom

Opdrachtgever kan geen rechten, hoe ook genaamd, doen gelden op immateriële zaken die ISEG heeft vervaardigd of gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Tarieven, kosten en facturering

De door ISEG verrichte werkzaamheden worden opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het aantal uren en de geldende uurtarieven van de betrokken medewerkers van ISEG. Het honorarium van ISEG is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van ingeschakelde derden, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten niet in de tarieven inbegrepen en worden deze kosten steeds afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is ISEG gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Aansprakelijkheid

ISEG zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Als een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan ISEG, is ISEG voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van ISEG die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is ISEG voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor

de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van ISEG sprake is van opzet of grove schuld. Elke aansprakelijkheid van ISEG voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillen met derden

Aangezien de aan ISEG verleende opdrachten vanwege hun aard een vergrote kans op geschillen met derden met zich mee kunnen brengen, die voor ISEG tot kosten kunnen leiden die niet zijn verdisconteerd in de tarieven van ISEG, aanvaardt opdrachtgever dat deze kosten voor rekening van opdrachtgever komen met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden.

In geval van klachten of claims van derden, al dan niet leidend tot civiele, of strafrechtelijke procedures of andere procedures, waaronder procedures buiten rechte, die betrekking hebben op de door ISEG verrichte werkzaamheden, zullen, tenzij en voor zover onherroepelijk is komen vast te staan dat ISEG in ernstige mate en verwijtbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de opdracht, de kosten die ISEG in dit verband redelijkerwijs moet maken door opdrachtgever worden vergoed. Bij deze kosten wordt met name gedoeld op aanvullende werkzaamheden die ISEG naar haar redelijk oordeel moet verrichten om zichzelf te verweren of om op te komen voor de belangen van opdrachtgever en die tegen de alsdan geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht en proceskosten, waaronder kosten van eventuele juridische bijstand. ISEG zal opdrachtgever hieromtrent zo tijdig en volledig mogelijk informeren.

Betaling

Facturen van ISEG dienen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden in Euro’s. Voor trainingen en opleidingen geldt dat het totaal bedrag van de training of opleiding, inclusief kosten, veertien dagen voor aanvang van de training of opleiding op de bankrekening van ISEG moet zijn bijgeschreven. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever over de periode dat hij met betaling in gebreke is de wettelijke rente verschuldigd. Door ISEG gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het in te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Opzegging en opschorting

Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Als ISEG, in geval van voortijdige beëindiging van de opdracht, aannemelijk maakt dat zij schade lijdt vanwege bezettingsverlies, heeft zij recht op compensatie van deze schade door opdrachtgever. Indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan ISEG heeft verstrekt of anderszins tekort is geschoten dan wel als er sprake is van overmacht is ISEG gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat zij schadeplichtig wordt. ISEG behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van declaraties voor verrichte werkzaamheden. Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is ISEG bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Reclames

Reclames over de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan ISEG kenbaar te worden gemaakt. Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft ISEG de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever al betaald honorarium. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens ISEG in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart ISEG, haar medewerkers en door of namens haar ingeschakelde personen tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die stellen schade te hebben geleden die is ontstaan uit of samenhangt met de door ISEG ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ISEG. ISEG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met rechtshandelingen van opdrachtgever, waarbij deze zich heeft laten leiden door of gebaseerd heeft op uitlatingen of advies van ISEG.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op geschillen voortvloeiend uit deze of uit deze overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing en zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam., alles tenzij anders tussen partijen overeengekomen.

Contact opnemen

Als u vragen heeft betreft deze overeenkomst neem dan gerust met ons op. Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 25 juni 2020.

bottom of page